Het Atlas College leert je schitteren!
bestuur bestuur bestuur bestuur bestuur

Locatiedirecteur Copernicus SG

Copernicus SG

Zoals bij de geleerde Copernicus alles draaide om de beweging van de zon en de aarde, draait op Copernicus SG alles om de leerling. In een inspirerende, veilige omgeving stimuleren we leerlingen hun grenzen te verleggen en nieuwe ervaringen op te doen. Op onze openbare school is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. We leren van elkaars verschillen en met name nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en standvastigheid worden gestimuleerd.

Leerlingen van de Copernicus worden uitgedaagd om zichzelf te zijn en zich te ontwikkelen. Onze school kenmerkt zich door een stabiele mavo en een hoog percentage ‘opstroom’ van mavo naar havo en vooral ook naar vwo. Dit doen we onder andere door een tweejarige brugperiode aan te bieden en bijvoorbeeld geslaagde havisten de kans te geven vwo 5 en 6 in één jaar te doen. Alle leerlingen krijgen begeleiding op maat, waardoor ze hun eigen weg optimaal kunnen vinden. Onze drie pijlers zijn sport, cultuur en internationalisering. Leerlingen kunnen daarmee op verschillende terreinen ontdekken wat hen interesseert en hoe ze zich kunnen ontwikkelen. Dit geeft de leerling de keuze deel te nemen aan bijvoorbeeld de sportklas, High School English of Chinees. We organiseren buitenlandse reizen en uitwisselingen om andere culturen te ervaren.

Onze leerlingen waarderen de band die zij hebben met de docenten, de persoonlijke omgang en de onderlinge sfeer. Leerlingen voelen zich welkom en veilig op onze school en krijgen vertrouwen en verantwoordelijkheid. Er is veel ruimte voor eigen inbreng: initiatief en pro-activiteit worden gestimuleerd. De omgangsvormen op de Copernicus zijn informeel en we zijn tolerant. Er heerst een vriendschappelijke en collegiale sfeer.

Context

De Copernicus Scholengemeenschap voor mavo (vmbo-t), vwo en havo heeft ruim 1300 leerlingen en er werken ruim 140 medewerkers. De Copernicus bevindt zich in West-Friesland, een demografische krimpregio. De school is een locatie van het Atlas College. Er is aansluiting bij het samenwerkingsverband West-Friesland waar het gaat om passend onderwijs en we zijn een regionale opleidingsschool. We zijn ons bewust van de samenwerkingswens in de regio om het onderwijs met elkaar te versterken.

Voor een nog beter beeld over onze school verwijzen we naar de website: https://copernicus.atlascollege.nl.

Het Atlas College

Het Atlas College verzorgt openbaar voortgezet onderwijs in de regio’s West-Friesland en Waterland vanuit drie plaatsen: Hoorn (Copernicus SG, OSG West-Friesland en SG Newton), Medemblik (SG De Dijk) en Edam (SG De Triade). Samen bieden wij onderwijs aan ruim 4400 leerlingen met havo, mavo, vmbo, atheneum en gymnasium. In Hoorn is een ondersteunend servicecentrum gevestigd.

Het openbare karakter van het Atlas College is zichtbaar door leerlingen van alle gezindten bij elkaar te brengen. Leerlingen leren actief en kritisch bij te dragen aan de vormgeving van een pluriforme en democratische samenleving. Binnen gemeenschappelijke kaders vullen de scholen deze doelstellingen op eigen wijze in. Niet voor niets heeft elke school een eigen 'gezicht'. Dit biedt leerlingen (en ouders) de mogelijkheid bewust te kiezen voor de school die het beste aansluit bij hun mogelijkheden, wensen en ambities. Het Atlas College verzorgt uitstekend onderwijs op maat voor elke leerling. Alle leerlingen komen met plezier naar school en treffen er een prettig, veilig leer- en leefklimaat.

De scholen binnen het Atlas College hanteren daarbij de volgende kernwaarden:

 • · Toegankelijkheid: Iedereen is welkom, we hebben voor iedereen een plek én een aanbod;
 • · Diversiteit: We leren van verschillen
 • · Duurzaamheid: We werken en leren voor nu en morgen.

In het kader van het Schoolplan 2016-2021 heeft het Atlas College een drietal ambities geformuleerd:

 • Waardevol onderwijs voor iedere leerling
 • Gewaardeerde prestaties
 • Krachtige collega's

De kernwaarden en ambities vormen de rode draad in wat de Atlasscholen samenbindt tot het Atlas College. Uitgebreidere informatie over de kernwaarden en ambities vind je via deze link.

Functieprofiel

Functie:directeur Copernicus SG
Omvang:1,0 fte
Functieniveau:schaal 14 CAO-VO
Aanstelling:bepaalde tijd van een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
Ingangsdatum:zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus 2020

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige directeur vanwege pensionering, ontstaat er een vacature.

Wie zoeken we?

Onze nieuwe ervaren directeur heeft een duidelijke visie op onderwijs. Je bent bekend met het voortgezet onderwijs en weet wat het werk van een docent betekent. Dat je een verbinder bent staat buiten kijf. Je bent zichtbaar in de school en bent benaderbaar, zowel voor collega’s als voor onze leerlingen en hun ouders. Je bent nieuwsgierig, loopt door de school, leidt plenaire bijeenkomsten, voert panelgesprekken met de leerlingen en je staat in goed contact met de ouderraad. Je kent niet alle antwoorden; je stelt vragen. Bovenal ben je onbevooroordeeld, hebt een open houding en weet adequaat te delegeren en transparante beslissingen te nemen. Je voelt je op je plek in een school met de pijlers sport, cultuur en internationalisering. Je bent positief ingesteld. Je houdt ervan dat het goed georganiseerd is in de school en geeft ruimte aan initiatieven vanuit alle geledingen. Je houdt overzicht en bent stressbestendig.

De Copernicus is een school met sterke waarden. Het is belangrijk dat je ziet wat iemand nodig heeft, zowel een leerling als een collega, en ook wat ouders en collega’s kunnen doen om dat te bewerkstelligen. Onze focus ligt altijd op het leerproces van het kind, op maatwerk, op tot ontwikkeling komen. De Copernicus is gelegen in West-Friesland en dat voel en merk je: we zijn nuchter, opbouwend kritisch, gestructureerd en duidelijk over regels.

Jij bent sterk in het opvangen van signalen binnen de school; je luistert, stelt vragen, maakt afspraken en geeft daar opvolging aan: je bent daadkrachtig. Je bent je ook bewust van wat er speelt buiten de school. Je vertaalt dat binnen de school en doorziet daarvan de consequenties. Je bent een onafhankelijk denker en durft keuzes te maken. Je voert een sterk personeelsbeleid, waardoor je collega’s voor langere tijd aan de Copernicus verbonden houdt. Dat is tekenend voor de Copernicus: er werken op school meerdere oud-leerlingen; als iemand eenmaal geworteld is, blijft hij graag bij ons!

Jouw managementteam

Je bent een ervaren leidinggevende en geeft bij de Copernicus leiding aan de adjunct-directeur, het hoofd organisatie en beheer en de vijf afdelingsleiders. Je ziet waar de kwaliteiten van jouw teamleden liggen en stuurt op gezamenlijkheid en resultaat. Dit doe je onder andere door ruimte en vertrouwen te geven en door samen te kijken naar ontwikkelmogelijkheden.

De onderwijskundige taak ligt bij de afdelingsleiders. We verwachten van jou een analyserende en reflecterende blik, waarin je samen optrekt. Je laat de verandering daar waar die moet zijn, maar houdt de koers, voortgang en gezamenlijkheid scherp in het oog. Je stelt vragen en bent in staat om mensen en afdelingen bij elkaar te brengen.

Jouw rol binnen het Atlas College

Als directeur van de Copernicus leg je verantwoording af aan de voorzitter van het college van bestuur. Je participeert in het overleg van de kerndirectie van het Atlas College, bestaande uit de directeuren van de vijf Atlasscholen, de directeur van het Atlas Service Centrum en de voorzitter van het college van bestuur. Je maakt deel uit van de organisatie die de implementatie van de ambities en doelstellingen van het Atlas College realiseert en je participeert bij de totstandkoming van een nieuw schoolplan en beleid.

De opdracht

De belangrijkste opdrachten die om jouw sturing, kennis en ervaring vragen zijn:

Op schoolniveau:

 • Het verder ontwikkelen van de onderwijsvisie en een stevig onderwijskundig fundament;
 • De onderwijskundige verandering vormgeven en effectueren binnen de school. Als koersvaste directeur breng je focus aan, gericht op samenhang en durf je keuzes te maken;
 • Het vertalen van de strategische doelen van het Atlas College naar locatieniveau door het maken van het tweejarenplan voor de Copernicus met zichtbare resultaten;
 • Het coachend en situationeel leidinggeven aan de adjunct-directeur, afdelingsleiders, het hoofd organisatie en beheer en indirect de medewerkers van het onderwijsondersteunend personeel en de docenten gericht op samenhang en vooraf afgesproken resultaat;
 • Door jouw leiderschap versterk je de kwaliteiten van jouw (management)team en je stimuleert gedeeld eigenaarschap en werken in teams;
 • De gemandateerde bestuurstaken en bevoegdheden uitvoeren en leidinggeven aan de dagelijkse gang van zaken op de school;
 • Rapporteren op het gebied van de stand van zaken voor het locatieplan, personeelsbeleid en financiën.
 • Het verstevigen van de positionering van de Copernicus.

Op Atlas niveau:

 • Integraal verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van het strategisch beleid;
 • Het versterken van de professionele cultuur;
 • Samenwerken binnen het Atlas College gericht op kennisdeling, gemeenschappelijkheid, efficiëntie op het gebied van ondersteunende processen en het realiseren van de gezamenlijke opdracht: ‘goed en nabij onderwijs voor alle leerlingen in de regio’;
 • Medeverantwoordelijkheid zijn voor de PDSA-cyclus en deze verder implementeren op locatieniveau;
 • Participeren in het overleg van de kerndirectie van het Atlas College, in de planvorming en de implementatie daarvan met een aantoonbare toegevoegde waarde;
 • Samenwerken in de regio met de andere onderwijsaanbieders waarbij je participeert in de planvorming van het gezamenlijke onderwijs in de regio en de implementatie daarvan;
 • Contact onderhouden met alle betrokken externe partners en bewustzijn van het effect daarvan.

Selectie-eisen

 • je beschikt over academisch werk- en denkniveau;
 • je hebt vanuit je werkervaring visie op het voortgezet onderwijs en zicht op de leefwereld van jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar;
 • je hebt leidinggevende ervaring in een soortgelijke complexe organisatie;
 • je hebt kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, met name op het gebied van personeelszaken, communicatie & pr, begroting, de formatie en de onderwijsondersteunende processen.

Competenties

 • Strategische visie
  Heeft een visie op leren, denkt en handelt vanuit analyse en heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van de Copernicus SG als (onderdeel van) het Atlas College.
 • Opbouwen en onderhouden van relaties
  Is in staat op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak, bevordert harmonie en consensus.
 • Empoweren
  Delegeert verantwoordelijkheden naar de juiste medewerkers, geeft anderen de ruimte en vrijheid (binnen heldere kaders) om initiatieven te tonen, geeft hen de mogelijkheden en bevoegdheden om taken effectief uit te kunnen voeren.
 • Resultaatgericht sturen
  Geeft op een duidelijke manier richting aan het team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt; is resultaatgericht.
 • Aandacht voor kwaliteit
  Zet zich in voor het bereiken en behouden van kwaliteit; stelt hoge eisen aan eigen prestaties en aan die van anderen en past systematisch de verbetercyclus toe.
 • Overzien van processen
  Is een procesdenker die aantoonbaar kennis en ervaring heeft met betrekking tot veel verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering, houdt bij het ontwikkelen van nieuwe strategieën en plannen rekening met alle verschillende bedrijfsonderdelen.
 • Organisatiebewustzijn
  Is politiek en bestuurlijk sensitief. Speelt proactief in op zaken en is alert op veranderingen binnen en buiten de organisatie. Legt contacten en zet bruikbare, ondersteunende netwerken op.
 • Oordeelsvorming
  Neemt rationele, realistische en gegronde beslissingen, gebaseerd op alle beschikbare feiten en het overwegen van alternatieven.
 • Samenwerken
  Zet zich in om een gezamenlijk doel te bereiken en als team te handelen, waarbij je met elkaar iets tot stand brengt en bijdraagt aan een gezamenlijk resultaat. Dit vindt plaats door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten, belangen en doelen en die van de ander, het Atlas College of de regio.
 • Veranderkracht
  Heeft het vermogen om effectief om te gaan met veranderingen. Is in staat veranderingen te initiëren en te laten slagen.

Interesse?

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Lenneke Reede, adviseur P&O, via (0229) 20 60 20 of (06) 31 0 4 89 62.

De vacature staat open tot 1 maart 2020. We verzoeken je een motivatiebrief en CV te mailen naar pz@atlascollege.nl ter attentie van mevrouw Agnita Mur.

Belangrijke data

10 maart - Voorselectiegesprekken (optioneel)
12 & 17 maart - Eerste sollicitatieronde met de benoemingscommissie
Week van 13-20 maart - Een assessment kan deel uitmaken van de procedure
Dinsdag 24 maart - Tweede sollicitatieronde (het maken van een pecha kucha presentatie is een onderdeel van deze gespreksronde).
Maandag 30 maart - Arbeidsvoorwaardengesprek

Download de vacaturetekst hier

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Het Atlas College leert je schitteren!