Scholen met karakter
bestuur bestuur bestuur

Informatie over de procedure

Aanmeldingsprocedure voor Atlas College en Tabor College

Het Atlas College en het Tabor College bieden een ruime keuze aan onderwijsopleidingen in Hoorn en omgeving. Op een aantal gebieden werken beide colleges samen. Zo is dit ook het geval op het gebied van de huisvesting. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de gebouwen van Werenfridus, Copernicus SG , d'Ampte en OSG verbouwd en uitgebreid. Op dit moment wordt gewerkt aan de renovatie Oscar Romero.

De kwaliteit van onderwijs hangt nauw samen met het aantal leerlingen. Om de inschrijvingen goed te verdelen over de verschillende scholen, hebben beide scholengemeenschappen afspraken gemaakt over het aantal leerlingen per school, zodat voorkomen wordt dat een gebouw overvol raakt. Op deze manier kunnen we onze leerlingen goed onderwijs bieden in een overzichtelijke school, waarin iedereen gezien en gekend wordt.

Altijd plek
De laatste jaren heeft verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen nooit tot problemen geleid. Toch is het denkbaar dat een school plotseling zoveel aanmeldingen krijgt, dat niet iedere leerling geplaatst kan worden omdat de betreffend school dan overvol zou raken. Gelukkig is er in zo'n situatie dan altijd plaats op een andere school van het Atlas- of Tabor College en wordt in overleg met de leerlingen en ouders/verzorgers bekeken, welke school het beste past bij de leerling. We zijn ons bewust dat we dit proces zorgvuldig moeten uitvoeren en overleggen dit altijd samen met de leerling, ouders of verzorgers. Mocht deze situatie zich voordoen dan volgen we onderstaande procedure om willekeur te voorkomen. Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met het secretariaat van de school.

Breed aanbod
In Hoorn hebben het Tabor College en het Atlas College ieder een school voor alle leerwegen van het vmbo (incl. mavo): d’Ampte en het SG Newton. Samen met de vmbo-locatie van het Clusius College hebben deze scholen voldoende plaats voor alle leerlingen in de regio met een vmbo-advies. Voor mavo, havo en vwo hebben zowel het Tabor College als het Atlas College scholen in Hoorn: Oscar Romero, OSG West-Friesland en Copernicus SG. Werenfridus van het Tabor College is een school voor havo en vwo. Op deze scholen zijn er voldoende plaatsen voor alle leerlingen in de regio met een mavo-, havo- en vwo-advies. Er is dus voldoende plaats bij een gelijkmatige inschrijving over alle scholen.

De procedure

 1. Aanmelden kan tot 5 maart 2021, 16.00 uur. Aanmelding betekent niet dat de leerling automatisch is geplaatst. Hij of zij moet voldoen aan de toelatingscriteria voor de diverse opleidingen. In het kader van passend onderwijs en de zorgplicht moet de school in staat zijn een passend onderwijstraject aan te bieden.
 2. De plaatsing van leerlingen gebeurt niet op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. Alle leerlingen die zich voor 5 maart 2021, 16.00 uur, hebben aangemeld, worden geacht zich gelijktijdig te hebben aangemeld.
 3. De scholen hanteren voor de leerlingen die volgens de normen toelaatbaar zijn, de volgende voorrangsregels:
  1. Leerlingen die een LOOT-status hebben krijgen voorrang bij plaatsing op een school met een LOOT-status. (LOOT staat voor Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport. Het is een stichting die nauw samenwerkt met het NOC*NSF. Op een LOOT-school krijgen toptalenten in sport de kans om hun topsportcarrière te combineren met hun schoolcarrière.)
  2. Als er al broers en/of zussen van leerlingen op een school zitten of als het kinderen zijn van personeelsleden van de betreffende locatie dan krijgen deze voorrang.
 4. Leerlingen uit het wervingsgebied* die volgens de beschreven procedure zijn aangemeld, hebben voorrang op leerlingen van buiten het wervingsgebied.

 5. Als de school na behandeling van alle aangemelde leerlingen niet genoeg plaatsen heeft, gaat de school over tot loting. De loting wordt onder toezicht van een notaris uitgevoerd.

 6. Over de uitslag van de loting worden de betrokkenen direct geïnformeerd. Hierbij wordt aangegeven op welke scholen nog ruimte is bij de betreffende opleiding. Uitgelote leerlingen krijgen het advies zich zo snel mogelijk op een andere school aan te melden. Op de scholen waar nog ruimte is bij een opleiding, wordt geen extra oriëntatiemogelijkheid aangeboden omdat de leerling zich immers al heeft kunnen oriënteren. Een kennismakingsbezoek is altijd mogelijk.

 7. De Cito-toets wordt pas na de aanmelding en plaatsing afgenomen. Als deze toets leidt tot een aangepast (hoger) basisschooladvies, dan kan alleen van plaatsing op een hoger niveau van een school sprake zijn als dat hogere niveau op die school wordt aangeboden en er ook plaats is in een klas van dat niveau. Mocht er op de school van aanmelding geen plaats zijn op de gewenste afdeling, zal de school helpen bij het vinden van een plaats op een andere school.

* De zeven West-Friese gemeenten, Edam/Volendam, Zeevang, Beemster en de kernen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf van de gemeente Hollands Kroon.

De uitvoering

 • 5 maart 2021 16.00 uur: Sluiting aanmelding

Bij de volgende data wordt verschil gemaakt tussen de scholen voor mavo, havo en vwo en de scholen voor vmbo (incl. mavo). Deze laatste scholen hebben meer tijd nodig voor de analyse van de aanmeldingen, waardoor een eventuele loting later plaatsvindt dan bij de mavo/havo/vwo-scholen. Loting vindt uiteraard alleen plaats bij een te groot aantal aanmeldingen.

Vragen?
Heeft u vragen aan het Atlas College of Tabor College over de aanmeldingsprocedure? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@atlascollege.nl. Bellen kan ook: (0229) 20 60 20.

Contact Atlas College
Dampten 14, 1624 NR Hoorn
T (0229) 20 60 20
E info@atlascollege.nl
kvk: 37153438
btwnr.: 8209.71.054.B.01

Scholen met karakter